اخبار خودرو

اخبار خودرو از جذابیت و اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل خودرو یکی از بخش های مهم سایت و روزنامه فرصت امروز است. اخبار خودرو، قیمت روز خودرو و مشخصات فنی خودرو  را می توانید در بخش های مختلف سایت ملاحظه کنید. تلاش شده است اخبار ماشین از منابع معتبر و سطح بازار تهیه شود تا دقیق ترین اخبار خودرو به مخاطبان ارائه شود.

بخش مرتبط: قیمت خودرو

بخش مرتبط: مشخصات فنی خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/23

چهارشنبه, 23 بهمن 1398 - 09:17

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 117 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/21

دوشنبه, 21 بهمن 1398 - 09:37

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/21

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 119 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/20

یکشنبه, 20 بهمن 1398 - 12:16

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/20

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 120 تا 164...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/19

شنبه, 19 بهمن 1398 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/19

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 120 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/17

پنج شنبه, 17 بهمن 1398 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 121 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/16

چهارشنبه, 16 بهمن 1398 - 09:16

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/16

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 117 تا 161...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/15

سه شنبه, 15 بهمن 1398 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/15

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 115 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/14

دوشنبه, 14 بهمن 1398 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 115,500 تا 158...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/13

یکشنبه, 13 بهمن 1398 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/13

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 115 تا 157...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/12

شنبه, 12 بهمن 1398 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 110 تا 156...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/10

پنج شنبه, 10 بهمن 1398 - 09:29

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 111 تا 156...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/08

سه شنبه, 08 بهمن 1398 - 09:37

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/08

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 109 تا 155...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/07

دوشنبه, 07 بهمن 1398 - 09:36

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 108,500 تا 160...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/06

یکشنبه, 06 بهمن 1398 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/06

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 108,500 تا 158...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/05

شنبه, 05 بهمن 1398 - 09:26

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 106,500 تا 155...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/03

پنج شنبه, 03 بهمن 1398 - 09:28

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/03

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 107 تا 155...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/02

چهارشنبه, 02 بهمن 1398 - 09:28

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/02

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 106 تا 155...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/01

سه شنبه, 01 بهمن 1398 - 09:25

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 106 تا 155...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/30

دوشنبه, 30 دی 1398 - 09:11

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 105,500 تا 155...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/29

یکشنبه, 29 دی 1398 - 09:11

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 105 تا 155...
<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>