اخبار خودرو

اخبار خودرو از جذابیت و اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل خودرو یکی از بخش های مهم سایت و روزنامه فرصت امروز است. اخبار خودرو، قیمت روز خودرو و مشخصات فنی خودرو  را می توانید در بخش های مختلف سایت ملاحظه کنید. تلاش شده است اخبار ماشین از منابع معتبر و سطح بازار تهیه شود تا دقیق ترین اخبار خودرو به مخاطبان ارائه شود.

بخش مرتبط: قیمت خودرو

بخش مرتبط: مشخصات فنی خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/22

یکشنبه, 22 دی 1398 - 09:00

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 105,500 تا 156...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/21

شنبه, 21 دی 1398 - 09:23

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/21

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 106,500 تا...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/19

پنج شنبه, 19 دی 1398 - 09:02

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/19

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 107 تا 155...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/18

چهارشنبه, 18 دی 1398 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/18

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 105 تا 154...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/17

سه شنبه, 17 دی 1398 - 09:22

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104,500 تا 153...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/16

دوشنبه, 16 دی 1398 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/16

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 105 تا 153...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/15

یکشنبه, 15 دی 1398 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/15

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 105 تا 152...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/14

شنبه, 14 دی 1398 - 09:19

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104 تا 151...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/12

پنج شنبه, 12 دی 1398 - 09:06

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104 تا 149...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/11

چهارشنبه, 11 دی 1398 - 09:16

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/11

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104,200 تا 149...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/10

سه شنبه, 10 دی 1398 - 09:15

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104,500 تا 149...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/09

دوشنبه, 09 دی 1398 - 09:10

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/09

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104,500 تا 147...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/08

یکشنبه, 08 دی 1398 - 09:10

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/08

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104,500 تا 147...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/07

شنبه, 07 دی 1398 - 09:22

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104,500 تا 146...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/05

پنج شنبه, 05 دی 1398 - 09:03

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104 تا 146...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/04

چهارشنبه, 04 دی 1398 - 09:12

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/04

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104 تا 146...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/03

سه شنبه, 03 دی 1398 - 09:15

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/03

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 105 تا 146...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/02

دوشنبه, 02 دی 1398 - 09:15

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/02

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104 تا 147...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/01

یکشنبه, 01 دی 1398 - 09:12

گزارش بازار خودرو در کشور 98/10/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 104 تا 145...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/09/30

شنبه, 30 آذر 1398 - 09:08

گزارش بازار خودرو در کشور 98/09/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 103 تا 145...
<<  6 7 8 9 10 [1112 13 14 15  >>