اخبار خودرو- بازار خودرو - فرصت امروز

اخبار خودرو

اخبار خودرو از جذابیت و اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل خودرو یکی از بخش های مهم سایت و روزنامه فرصت امروز است. اخبار خودرو، قیمت روز خودرو و مشخصات فنی خودرو  را می توانید در بخش های مختلف سایت ملاحظه کنید. تلاش شده است اخبار ماشین از منابع معتبر و سطح بازار تهیه شود تا دقیق ترین اخبار خودرو به مخاطبان ارائه شود.

بخش مرتبط: قیمت خودرو

بخش مرتبط: مشخصات فنی خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/17

شنبه, 17 اسفند 1398 - 09:08

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 124 تا 174...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/15

پنج شنبه, 15 اسفند 1398 - 09:53

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/15

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 124 تا 176...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/14

چهارشنبه, 14 اسفند 1398 - 09:29

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 125 تا 176...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/13

سه شنبه, 13 اسفند 1398 - 09:21

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/13

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 126 تا 177...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/12

دوشنبه, 12 اسفند 1398 - 09:34

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 127 تا 178...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/11

یکشنبه, 11 اسفند 1398 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/11

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 129 تا 179...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/10

شنبه, 10 اسفند 1398 - 09:41

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 131 تا 181...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/08

پنج شنبه, 08 اسفند 1398 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/08

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 130 تا 180...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/07

چهارشنبه, 07 اسفند 1398 - 09:46

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 131 تا 181...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/06

سه شنبه, 06 اسفند 1398 - 09:29

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/06

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 130 تا 181.500...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/05

دوشنبه, 05 اسفند 1398 - 09:26

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 132 تا 180...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/04

یکشنبه, 04 اسفند 1398 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/04

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 131 تا 180...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/03

شنبه, 03 اسفند 1398 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/03

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 126 تا 171...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/01

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 - 09:37

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 122 تا 170...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/30

چهارشنبه, 30 بهمن 1398 - 09:40

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 118 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/29

سه شنبه, 29 بهمن 1398 - 09:38

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 118 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/28

دوشنبه, 28 بهمن 1398 - 09:17

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/28

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 119 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/27

یکشنبه, 27 بهمن 1398 - 09:22

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 118 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/26

شنبه, 26 بهمن 1398 - 10:52

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 161...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/24

پنج شنبه, 24 بهمن 1398 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 161...
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  


با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی