اخبار خودرو

اخبار خودرو از جذابیت و اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل خودرو یکی از بخش های مهم سایت و روزنامه فرصت امروز است. اخبار خودرو، قیمت روز خودرو و مشخصات فنی خودرو  را می توانید در بخش های مختلف سایت ملاحظه کنید. تلاش شده است اخبار ماشین از منابع معتبر و سطح بازار تهیه شود تا دقیق ترین اخبار خودرو به مخاطبان ارائه شود.

بخش مرتبط: قیمت خودرو

بخش مرتبط: مشخصات فنی خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/24

یکشنبه, 24 فروردين 1399 - 09:40

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 122 تا 170...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/23

شنبه, 23 فروردين 1399 - 09:24

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 123 تا 170...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/20

چهارشنبه, 20 فروردين 1399 - 09:23

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/20

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 121 تا 165...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/19

سه شنبه, 19 فروردين 1399 - 09:47

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/19

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 123 تا 170...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/18

دوشنبه, 18 فروردين 1399 - 09:26

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/18

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 120 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/17

یکشنبه, 17 فروردين 1399 - 09:36

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 119 تا 161...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/16

شنبه, 16 فروردين 1399 - 09:12

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/16

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 114 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/14

پنج شنبه, 14 فروردين 1399 - 09:03

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 115 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/11

دوشنبه, 11 فروردين 1399 - 09:00

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/11

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/10

یکشنبه, 10 فروردين 1399 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/09

شنبه, 09 فروردين 1399 - 09:08

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/09

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/07

پنج شنبه, 07 فروردين 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/06

چهارشنبه, 06 فروردين 1399 - 09:19

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/06

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 160...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/05

سه شنبه, 05 فروردين 1399 - 09:14

گزارش بازار خودرو در کشور 99/01/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 160...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/28

چهارشنبه, 28 اسفند 1398 - 09:02

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/28

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 160...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/27

سه شنبه, 27 اسفند 1398 - 09:00

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 117 تا 160...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/26

دوشنبه, 26 اسفند 1398 - 09:05

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 117 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/25

یکشنبه, 25 اسفند 1398 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/25

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 118 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/24

شنبه, 24 اسفند 1398 - 09:43

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 119 تا 164...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/22

پنج شنبه, 22 اسفند 1398 - 10:04

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 120 تا 167...
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>