Items tagged with سارا گلچین

در مسیر ثروت این هفت باور را از ذهن پاک کنید

یکشنبه, 16 شهریور 1393 - 09:37

در مسیر ثروت این هفت باور را از ذهن پاک کنید

بعضی‌ها برای پول درآوردن خیلی پایبند خرافات هستند. فکر می‌کنند پول خودش می‌آید. این جور آدم‌ها فکر می‌کنند کارشان هر مدلی که باشد، هر کاری که انجام دهند، به هر شکلی که کار انجام دهند، پول خودش...
<<  28 29 30 31 32 [33