دوشنبه, 11 مرداد 1395 - 15:45

آیا می دانستید سیستم مدیریت منابع فناوری کارکردها، مسئولیت ها، وظایف و فعالیت های ویژه مدیریت منابع فناوری یک شرکت (یا کشور) را مشخص می کند؟ این سیستم همچنین مفاهیم، ابزارها، تکنیک ها، اصول مدیریتی و سیستم های موردنیاز برای انجام آنها را به منظور تعیین چشم انداز استراتژیک یک شرکت (یا کشور) در مورد فناوری و همچنین استراتژی توسعه منابع فناوری جهت تنظیم و یکپارچه سازی آنها با استراتژی کلان را ارائه می دهد.

بنابراین، سیستم مدیریت منابع فناوری به شرکت ها و کشورها، ابزار توسعه موقعیت های رقابتی را براساس قابلیت رقابتی فناوری معرفی می کند. ماهیت عملکردی و تکاملی این شش وظیفه کلیدی در سیستم مدیریت فناوری و اجرایی بودن و یکپارچگی بین مسئولیت ها، وظایف و فعالیت ها، آنچه را یک شرکت (یا کشور) برای تحول فناوری، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک نیاز دارد، فراهم می سازد (کسب منابع فناوری مناسب،  انجام اقدامات مناسب و بهره برداری از آنها در ارائه خدمات شرکت یا کشور به مشتریان خود و واکنش به نوسانات فناوری و تهدیدات رقابتی ناشی از آن).

در نتیجه، مدیریت منابع فناوری، به عنوان یک کارکرد مدیریتی و به عنوان یک سیستم مدیریت، قابلیت کارکرد گسترده و مؤثر خود را چه برای یک شرکت و چه برای یک کشور ثابت کرده است. به علاوه این سیستم تکمیل شده و درحــال حاضر برای کاربردهای گسترده تری در شرکت ها، موسسات آموزشی، نهادهای دولتی و هر سازمانی آماده است که منابع فناوری را مدیریت کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید