Items tagged with جیمز مور

چالش کاهش راندمان کاری

شنبه, 11 مرداد 1399 - 15:00

چالش کاهش راندمان کاری

یکی از مهمترین دغدغه کارمندان سراسر جهان، افزایش دستاوردهای آنها از فعالیتی است که در حال انجام آن هستند. با این حال بدون آگاهی از اقدامات تاثیرگذار در این رابطه، ممکن است بیش از حد زود ناامید شده و...