Items tagged with آیرا بانجیکو

آیا استخدام اقوام سیاست درستی است؟

سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 12:00

آیا استخدام اقوام سیاست درستی است؟

یکی از مهم ترین چالش های مدیران و کارآفرین ها این است که اقوام و نزدیکان خود را در شرکت استخدام نمایند. درواقع تردیدهای زیادی در این شرایط متوجه افراد می شود و ممکن است حتی منجر به کاهش توان تیم...