Items tagged with برادن بکر

بازاریابی تجربه گرا: بررسی عملکرد غول های بزرگ کسب و کار

یکشنبه, 05 آبان 1398 - 11:46

بازاریابی با تاکید بر تجربه لذت بخش مشتریان

بازاریابی تجربه گرا: بررسی عملکرد غول های بزرگ کسب و کار

امروزه برندها برای جلب توجه مخاطب هدف دست به اقدامات گوناگونی می زنند. یکی از این اقدامات ساماندهی رویدادهای منحصر به فرد مانند همایش یا کنفرانس های ترکیبی است. در چنین رویدادهایی به طور معمول چند...