Items tagged with دیوید ریسون

بازاریابی و تعامل مناسب با مشتریان در قالب سایت کاربردی

یکشنبه, 22 تیر 1399 - 12:30

نشانه های نیاز برای به روز رسانی سایت برند

بازاریابی و تعامل مناسب با مشتریان در قالب سایت کاربردی

فعالیت در دنیای کسب و کارها پیوند نزدیکی با استفاده از فناوری های نوین مانند اینترنت دارد. امروزه اغلب برندهای بزرگ دارای سایت رسمی هستند. سایت رسمی به کاربران برای دریافت تازه ترین اطلاعات و اخبار...