Items tagged with کاترین جانسون

راز شاد بودن در محیط های کاری

سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 14:18

راز شاد بودن در محیط های کاری

تصور اشتباه بسیاری از افراد در رابطه با مقوله کار این است که آنها باید به افرادی کاملا جدی تبدیل شوند، در غیر این صورت قادر به انجام درست وظایف خود نخواهند بود. با این حال آیا میان شادمانی و کیفیت...