اخبار خودرو

اخبار خودرو از جذابیت و اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل خودرو یکی از بخش های مهم سایت و روزنامه فرصت امروز است. اخبار خودرو، قیمت روز خودرو و مشخصات فنی خودرو  را می توانید در بخش های مختلف سایت ملاحظه کنید. تلاش شده است اخبار ماشین از منابع معتبر و سطح بازار تهیه شود تا دقیق ترین اخبار خودرو به مخاطبان ارائه شود.

بخش مرتبط: قیمت خودرو

بخش مرتبط: مشخصات فنی خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/07

شنبه, 07 تیر 1399 - 09:23

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 155 تا 204...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/05

پنج شنبه, 05 تیر 1399 - 09:28

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 153 تا 205...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/04

چهارشنبه, 04 تیر 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/04

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 152 تا 205...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/03

سه شنبه, 03 تیر 1399 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/03

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 151 تا 202...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/02

دوشنبه, 02 تیر 1399 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/02

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 150 تا 200...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/01

یکشنبه, 01 تیر 1399 - 09:29

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 150 تا 197...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/31

شنبه, 31 خرداد 1399 - 09:37

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/31

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 145 تا 195...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/29

پنج شنبه, 29 خرداد 1399 - 09:21

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 144 تا 191...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/27

سه شنبه, 27 خرداد 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 140 تا 190...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/26

دوشنبه, 26 خرداد 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 135 تا 188...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/25

یکشنبه, 25 خرداد 1399 - 09:18

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/25

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 140 تا 186...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/24

شنبه, 24 خرداد 1399 - 09:24

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 132 تا 186...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/22

پنج شنبه, 22 خرداد 1399 - 09:12

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 135 تا 185...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/21

چهارشنبه, 21 خرداد 1399 - 09:39

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/21

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 130 تا 186...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/20

سه شنبه, 20 خرداد 1399 - 09:25

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/20

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 132 تا 188...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/19

دوشنبه, 19 خرداد 1399 - 09:19

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/19

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 132 تا 188...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/18

یکشنبه, 18 خرداد 1399 - 09:35

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/18

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 131 تا 186...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/17

شنبه, 17 خرداد 1399 - 09:21

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 132 تا 186...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/13

سه شنبه, 13 خرداد 1399 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/13

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 132 تا 188...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/12

دوشنبه, 12 خرداد 1399 - 10:09

گزارش بازار خودرو در کشور 99/03/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 132 تا 186...
<<  1 2 [34 5 6 7  >>