بازار سکه و طلا و ارز - فرصت امروز

بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/14

پنج شنبه, 14 آذر 1398 - 13:37

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,530,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 40,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 50,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/14

پنج شنبه, 14 آذر 1398 - 10:38

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 700 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 138,000 و 139,500...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/13

چهارشنبه, 13 آذر 1398 - 13:40

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/13

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,490,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 90,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 110,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/13

چهارشنبه, 13 آذر 1398 - 10:38

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/13

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 700 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 2,000 ریال افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/12

سه شنبه, 12 آذر 1398 - 13:36

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,400,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 30,000 ریال کاهش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با کاهش 40,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/12

سه شنبه, 12 آذر 1398 - 10:29

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 500 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 500 ریال کاهش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 136,000...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/11

دوشنبه, 11 آذر 1398 - 13:36

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/11

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,430,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 40,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 60,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/11

دوشنبه, 11 آذر 1398 - 10:49

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/11

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 550 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 1,500 ریال افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/10

یکشنبه, 10 آذر 1398 - 13:39

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,390,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 20,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 20,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/10

یکشنبه, 10 آذر 1398 - 10:33

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 400 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 1,500 ریال کاهش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 135,000...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/09

شنبه, 09 آذر 1398 - 13:28

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/09

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,370,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 40,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 50,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/09

شنبه, 09 آذر 1398 - 10:16

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/09

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 550 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 1,500 ریال افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/07

پنج شنبه, 07 آذر 1398 - 13:29

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,330,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 50,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 80,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/07

پنج شنبه, 07 آذر 1398 - 10:20

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 400 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 1,500 ریال افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/06

چهارشنبه, 06 آذر 1398 - 13:40

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/06

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,280,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 10,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 10,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/06

چهارشنبه, 06 آذر 1398 - 11:14

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/06

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 250 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 1,000 ریال کاهش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 133,500...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/05

سه شنبه, 05 آذر 1398 - 13:25

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,270,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 10,000 ریال کاهش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با کاهش 10,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/05

سه شنبه, 05 آذر 1398 - 10:35

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 12 هزار و 350 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 4,000 ریال افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/04

دوشنبه, 04 آذر 1398 - 13:29

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 98/09/04

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 4,280,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 100,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 120,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 98/09/04

دوشنبه, 04 آذر 1398 - 10:43

گزارش بازار ارز در کشور 98/09/04

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 11 هزار و 950 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 2,500 ریال افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب...
[12 3 4 5  >>  


با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی