Items tagged with جوزف لالونده

5 استراتژی در مواجهه با یک استخدام بد

سه شنبه, 10 تیر 1399 - 11:42

5 استراتژی در مواجهه با یک استخدام بد

تحت هر شرایطی احتمال دارد که فردی به استخدام شرکت درآورده شود که بنا بر یک و یا چند دلیل، جذب موفقی محسوب نشده و تحت این شرایط ضروری است تا تصمیم سریعی را داشته باشید. اگرچه ممکن است خود را صرفا به...