Items tagged with ربکا وایت

بازاریابی در شبکه های اجتماعی با ایده های نوآورانه سال 2019

دوشنبه, 20 آبان 1398 - 09:20

بررسی 19 ایده جذاب بازاریابی در سال جاری

بازاریابی در شبکه های اجتماعی با ایده های نوآورانه سال 2019

امروزه شبکه های اجتماعی یکی از مهم ترین بخش های زندگی هر کدام از ما محسوب می شود. چند سال پیش هنگامی که در دانشگاه مشغول تحصیل بودم، یکی از ترندهای جذاب در شبکه های اجتماعی به نام چالش آب یخ توسعه...