Items tagged with علی آل ‏علی

برندهای بزرگ چگونه دنیای تبلیغات را دگرگون کرده اند؟

یکشنبه, 17 شهریور 1398 - 09:21

بررسی استراتژی و بودجه تبلیغاتی عجیب و غریب برندهای بزرگ

برندهای بزرگ چگونه دنیای تبلیغات را دگرگون کرده اند؟

امروزه بزرگترین شرکت های حوزه فناوری بدل به سرمایه‎گذارهای اصلی در زمینه تبلیغات شده اند. بررسی هزینه تبلیغات شرکت های بزرگ در چند دهه اخیر ما را با روند رشد سرسام‎آوری مواجه می-سازد. اگرچه بسیاری...